برگزاری کلاس اسلحه شناسی درس آمادگی دفایی در نماز خانه دبیرستان دوره دوم

فهرست