از جمله فعالیت‌های مهم و اثرگذار آموزشی در دبیرستان شهدای مؤتلفه دماوند، برگزاری جلسات کارگروهی است که گوشه‌ای از این جلسات را در قالب تصاویر مشاهده می‌کنید.

1402/09/25

فهرست