برگزاری اردوی آبشار تیز آب
درجهت نشاط وشادابی دانش آموزان
در تابستان گرم پایه دهم و یازدهم

فهرست