برگزاری جلسات کارگروه ویژه تابستان با جمعی از دانش آموزان مستعد و توانمند