کادر اداری و اجرایی

معاون اجرایی انضباطی

جناب آقای قدرتی

معاون آموزش

جناب آقای بناکاران

مسئول پایه دوازدهم

جناب آقای سلیمی

مسئول پایه یازدهم

جناب آقای مهدوی

 مسئول فناوری اطلاعات

جناب آقای فرج اللهی

مربی پرورشی

جناب آقای درخشان

امور دفتری

جناب آقای فرج اللهی

مسئول پایه دهم

جناب آقای بناکاران

کمک پایه دوازدهم

جناب آقای حاجی علی اکبری

کمک پایه دوازدهم

جناب آقای محمدی

مهماندار

جناب آقای محمد جعفری
فهرست