کادر آموزشی

1403- 1402

جناب آقای آقایی

دبیر فلسفه

جناب آقای گودرزی

دبیر عربی

جناب آقای مشایخی

دبیر زبان

جناب آقای  حاج آخوندی

دبیر زیست

جناب آقای درخشان

دبیر دینی

جناب آقای سلیمی

دبیر ریاضی و آمار

جناب آقای فرج اللهی

دبیر رایانه

جناب آقای درخشان

دبیر آمادگی دفاعی

جناب آقای پورتالاری

دبیر فزیک

جناب آقای مهدوی

دبیر سواد رسانه

جناب آقای نیک بین

دبیر هندسه و آمار

جناب آقای تاجیک

دبیر فزیک

جناب آقای فخار

دبیر ریاضیات

جناب آقای پورفتحی

دبیر شیمی

جناب آقای شمس آبادی

دبیر تاریخ و جغرافی

فهرست