کادر آموزشی

جناب آقای آقایی

دبیر فلسفه

جناب آقای دلاورجو

دبیر عربی

جناب آقای گنجی کاشانی

دبیر زبان

جناب آقای یگانه مهر

دبیر زیست

جناب آقای مقدمی

دبیر دینی

جناب آقای محمودی

دبیر ریاضی و آمار

جناب آقای فرج اللهی

دبیر رایانه

جناب آقای کربلایی مهدی

دبیر آمادگی دفاعی

جناب آقای زارعی

دبیر فزیک

جناب آقای هاشمی

دبیر سواد رسانه

جناب آقای فرامرزی

دبیر هندسه و آمار

جناب آقای تاجیک

دبیر فزیک

جناب آقای فخار

دبیر ریاضیات

جناب آقای پورفتحی

دبیر شیمی

جناب آقای شمس آبادی

دبیر تاریخ و جغرافی

فهرست