پویش فقط به عشق علی و استقبال دانش آموزان و والدین از این طرح