حرفی که به کسی یا فرزندت می‌زنی، دانه است و فکر او زمین. ببین در این زمین چقدر بذر می‌توان پاشید؟ اگر در یک زمین کوچک چند کیلو گندم پاشیدی، همه دانه ها سبز نمی‌شوند. تازه اگر هم در بیایند همدیگر را خفه می‌کنند.
موعظه زیاد، باعث می‌شود که حرف ها همدیگر را له کنند، همدیگر را بپوشانند.

(مرحوم آیت الله حائری شیرازی)

1402/10/20

فهرست