برگزاری جلسات حضوری مشاوره فردی متناسب با برنامه زمانی تعیین شده و وقت قبلی با رعایت هرچه تمام تر پروتکل های بهداشتی معین شده توسط ستاد مدیریت بیماری کرونا به منظور ارائه راهکارهای اصولی در خصوص بهبود روش های مطالعه، تعیین میزان پیشروی اهداف از پیش تعیین شده، پیگیری عملکرد، بررسی نحوه پیمودن مسیر و موقعیت دانش آموزان در برنامه.

 

فهرست