ارائه مشاوره فردی و تحصیلی همزمان با برگزاری آزمون نوبت دوم (خرداد ماه)