مدیریت متوسطه دوره دوم پسرانه (دماوند)

مدیریت مقطع

جناب آقای خطیب دماوندی

سوابق علمی و کاری

کارشناسی علوم اجتماعی

معاونت مرکز پیش دانشگاهی امیرکبیر ۲ سال

دبیر دبیرستانهای امام خمینی (ره) و شهید باهنر ۸ سال

مدیریت دبیرستان و هنرستان ایثارگران شهید باهنر ۱۲ سال

مدیریت دبیرستان دوره اول شهداء موتلفه اسلامی به مدت ۳ سال

مدیریت دبیرستان دوره اول و دوم شهداء موتلفه اسلامی دماوند به مدت 1 سال

معاون پرورشی دانش سرای تربیت معلم و مدارس شاهد و شهید سلطان آهی ۸ سال

 

فهرست