یکی از منابع مفید برای بحث ساعت بیولوژیک یا زیستی و اثرات آن در امر آموزش، کتابی از انتشارات مدرسه است که تصویر جلد آن در ابتدای همین فرسته تقدیم شد.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: «همه چیز در جهان حرکت موزون دارد. این حرکت یکی از بزرگترین مبانی سازمان دهنده جهان است. نبض انسان با آهنگ‌های متفاوتی کار می‌کند. خشم، هراس و آرامش هر کدام سرعت نبضی متفاوت دارند و هر کدام برای خود آهنگی دارند. با نگاهی دقیق به دنیای اطراف،پی می‌بریم که حیات و زندگی به شکل فعالیت دوره‌ای با آهنگ منظمی است. تظاهرات فعالیت‌های موجودات زنده ثابت نیستند دارای تغییرات منظمی می‌باشند. این تغییرات را «پدیده‌های زیستی دوره‌ای» می‌نامند.»

در جایی دیگر نویسنده می‌نگارد: «به والدین دانش آموزان پیشنهاد می‌شود دقایق درون بدن فرزندان خود را بشناسد و به زبان ساده مفهوم ساعت بدن را برای آنها شرح دهند و برنامه‌های زندگی را بر اساس آن مدیریت کنند. همچنین زمان‌هایی که بازدهی تحصیلی دانش‌آموزان بالاتر است، تنها به کار تحصیلی فرزندان اختصاص یابد و سایر فعالیت‌ها به زمان‌های دیگر موکول گردد.»

1402/11/11

فهرست