جلسه شورای دانش آموزی در تاریخ ۱۶ /۹ جهت بررسی نظرات و پیشنهادات در زمینه های مختلف فرهنگی و اموزشی برگزار گردید .

 

فهرست