جمع اوری نذورات و تهیه بسته های کمک معیشتی به کمک دانش آموزان و والدین گرامی و توزیع میان خانواده های مستحق