دیر زمانی نیست که تصویر پیامک پدر نگران دانشجوی افغانستانی کشته شده در انفجار دانشگاه دلمان را به درد ‏آورد و با هم غمگینانه سرودیم : جان پدر کجاستی!؟

و امروز باید چه بگوییم ؟ ! بخوانیم « بِاَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت» تا یادمان نرود هنوز جاهلانی هستند که حتی در ماه قرآن و ‏رحمت و آمرزش دختران را به گور می برند!‏

یا بگوییم : یک مشت کودکان ِ وطن غرق خون شدند      این تیغ ها به پشت و پناه که می زنید؟!‏

تا همگان فراموش نکنند که تروریست ها بمب هایشان را از مدافعان دروغین حقوق بشر می گیرند!‏

راستی دخترکم ؛ مشق فردایت چه بود که امروز باعجله نوشتی : آب ، بابا ، خون ، دود ، آه و اشک!‏

عزیزکَم لبانت روزه بود یا به خون و اشک افطار کردی؟!‏

‏ و بِدان که برای همدردی و همراهی ، تهران تا کابل، راه دوری نیست!‏

فهرست