در راستای تبیین هر چه بیشتر مباحث پرورشی و هم فکری در خصوص ارائه راهکارهای بنیادی به منظور بهبود عملکرد اخلاقی و تربیتی دانش آموزان، جلسه ای در این خصوص در واحد پرورشی برگزار گردید.

 

فهرست