اهداف و برنامه ها

اهداف

  • ايجاد فرصت هاي برابر آموزشي براي دانش آموزان در سرتاسر ايران اسلامي  براي ورود به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالي

  • استفاده ،معرفي و ترويج فرهنگ استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي

  • ارتقاء سطح کيفي آموزش در کشور

  • ترويج فرهنگ شايسته سالاري در جامعه از طريق ايجاد فرصت هاي آموزشي برابر وايجاد رقابتي سالم در بين داوطلبان ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

  • فراهم آوردن شرايطي براي دسترسي به اساتيد برجسته در سطح کشور در رشته هاي مربوطه

  • فراهم آوردن شرايطي براي تبادل و به اشتراک گذاري سريعتر اطلاعات و دانش و بطور کلي مديريت دانش واطلاعات

  • ارتقاء سطح علمي موسسه در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشي عالي تراز اول کشور

فهرست