برگزاری اردوی تفریحی معرفتی در اردوگاه شهید مصطفی خمینی و استقبال دانش آموزان در روز چهارشنبه ۱۲ ابانماه