مصادف با فرا رسیدن نوروز، به منظور بهره برداری هر چه بهتر و جمع بندی مطالب آموزش داده شده در طول سال تحصیلی اقدام به ارائه برنامه مطالعاتی و مجموعه سوالات به یکایک دانش آموزان عزیز شدن تا بتوانند مطابق برنامه مطالعاتی ارائه شده اقدام به جمع بندی هر چه بهتر مطالب درسی نمایند.

 

فهرست